Publications

2014

REPORT on the 2014 Spring Oral Rabies Vaccination Campaign in Albania

Download (PDF, Unknown)

REPORT on the 2014 Autumn Oral Rabies Vaccination Campaign in Albania

Download (PDF, Unknown)

REPORT on Post Vaccination Monitoring of the first two Oral Rabies Vaccination Campaigns in Albania in 2014

Download (PDF, Unknown)

2015

REPORT on the 2015 Spring Oral Rabies Vaccination Campaign in Albania

Download (PDF, Unknown)

REPORT on the 2015 Autumn Oral Rabies Vaccination Campaign in Albania

Download (PDF, Unknown)

Report on Post Vaccination Monitoring of the third and fourth Oral Rabies Vaccination Campaigns in Albania implemented in 2015

Download (PDF, Unknown)

2016

REPORT on the 2016 Spring Oral Rabies Vaccination Campaign in Albania

Download (PDF, Unknown)

REPORT on the 2016 Autumn Oral Rabies Vaccination Campaign in Albania

Download (PDF, Unknown)

 

Other Reports and Documents

Post vaccination strategy

Download (PDF, Unknown)

Oral Rabies Vaccination Monitoring Plan and Implementation

Download (PDF, Unknown)

Analysiis of nucleotide sequences of fox rabiess isolate DR-0914 from Albbania

Download (PDF, Unknown)

Bio-Siguria  Udhëzues i thjeshtë

Download (PDF, 2.87MB)

Roli i dezinfektimit dhe substancave kimike dezinfektuese në kontrollin e sëmundjeve në blegtori

Download (PDF, 659KB)

Zgjedhja e dezinfektantëve për agjentë mikrobikë të disa sëmundjeve target

Download (PDF, 283KB)

Paraqitja e përmbledhur e procedurave dezinfektuese ndaj sëmundjeve infektive kryesore

Download (PDF, 186KB)

Brucellosis Spot

A drop in the eye

Rabies SPOT

Reportage on Rabies Reportage third vacc campaign EN

Brucellosis Training Vaccination EN NEW

Interviews on LSD Kukes, Diber, Fier

Bruceloza

Urdhër Nr. 432 2006

E pergjithshme

LIGJ Nr.10 465, datë 29.9.2011

LIGJ Nr. 702013

Identifikimi dhe Regjistrimi

Rregullore Nr. 1 2002

171016_PAZA II_Law No.8702, date 1.12.2000

171016_PAZA II_Order No. 407_Of 19.09.2008

171016_PAZA II_ORDER Nr.223

171016_PAZA II_Regulation No.1_Dt.07.05.2002 English

171017_PAZA II_Decision No.957, Dt. 07.12.2016

171023_Order Nr.214 date 22.05.08

171023_Order Nr.459 on IR of S.R in Albania

171026_PAZA_Order no.405

LIGJ Nr.8702, datë 1.12.2000

Projektvendimi i Këshillit të Ministrave

Urdher Nr. 223 2008

Urdhër Nr. 407 2008

Mireqenia e kafsheve

Udhëzim Nr. 7 2013

Urdhër Nr. 286 2012

Mireqenia gjate transportit

Urdhër Nr. 354 2011

Semundjet, te pergjithshme

Ligj Nr. 15 2016

Urdhër Nr. 91 2012

Urdhër Nr. 298 2008

Urdhër Nr. 327 2012

Urdhër Nr. 335 2012

Urdhër Nr. 358 2011

Urdhër Nr. 391 2009

Terbimi

Urdhër Nr. 431 2006


Annex 6 – PAZA II – Inventory of Veterinary Legislation in Albania 2017

Kushtet që duhet të Plotësohen për të Arritur dhe Mbajtur Territorin e Vëndit të Lire nga Sëmundja e Murtajës Klasike të Derrit.

Professional Order of the Veterinary Doctor

Urdher Për Miratimin e Rregullores mbi Përcaktimin e Kritereve dhe Kërkesave për Çertifikimin Veterinar të disa Lloje Kafshësh

Udhëzim Mbi Kriteret që Duhet të Plotësojë një Laborator Veterinar i Autorizuar.

Urdhër Mbi Miratimin e Laboratorëve Shtetëror në republikën e Shqipërisë.

Urdhër Për Miratimin e Formateve Standart për Vendosjen e Gjobës.

Urdhër Për Miratimin e Rregullores Kërkesat e Shëndetit të Kafshëve të Zbatuara në Lëvizjet jo Tregtare të Kafshëve të Shoqërimit.

Urdhër Për Miratimin e Rregullores mbi Disa Kushte Lidhur me Sëmundjen e Aujezkut, në Tregëtine e Derrave dhe Kriteret e Dhënies së Informacionit për këtë Sëmundje.

Urdhër Për Miratimin e Rregullores mbi Kontrollin e Sëmundjes se Murtajës Afrikane të Derrave.

Urdhër Për Miratimin e Rregullores mbi Kushtet e Shëndetit të Kafshëve që Zbatohen në Tregëtine e Kafshëve të llojit Dhën e Dhi.

Urdhër Për Miratimin e Rregullores Mbi Kushtet Sanitaro-Veterinare të Tregëtimit dhe Eksportimit të Pulave dhe Vezëve për Inkubim në Vëndet e BE-së.

Urdher per  Miratimin e Rregullores mbi Masat Specifike të Kontrollit të Sëmundjes së Murtajës Klasike të Derrave.

Urdhër Për Miratimin e Rregullores mbi Problemet Shendetësore që Prekin Tregëtinë e Gjethit dhe Derrave.

Urdhër Për Reduktimin e Prevalencës së Seriotipeve të Salmonelës në Tufat e Rritura të Llojit Gallus Gallus.

Urdhër për Unifikimin e Procedurave, Metodave dhe Dokumentacionit të Funksionimit të Laboratorëve.